მიზანი

ცენტრის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესს საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის ტექნიკური დახმარების პროექტების განხორციელების გზით.

.