მუნიციპალური ბიუჯეტირება

მუნიციპალიტეტებისთვის ტექნიკური დახმარება საბიუჯეტო პროცესების გაუმჯობესების, საბიუჯეტო პროგრამების მომზადების, საბიუჯეტო ანგარიშგების, საბიუჯეტო სისტემების შეფასების, გენდერული ბიუჯეტირების, მონაწილეობითი ბიუჯეტირების, მოქალაქეთა გზამკვლევის შემუშავების მიმართულებებით.

.