პროგრამული ბიუჯეტირება

ტექნიკური დახმარების აღმოჩენა პროგრამული ბიუჯეტირების ელემენტების გაუმჯობესების კუთხით როგორც ცენტრალური, ასევე მუნიციპალური საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის

.