მონაწილეობითი ბიუჯეტირება

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების სრული ციკლის დაგეგმვა და განხორციელება, შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს მომზადებისა და დამხმარე ინსტრუმენტების გამოყენებით

.