პეფა

საჯარო ფინანსებისა და ანგარიშგების სისტემების შეფასება PEFA-ს მეთოდოლოგიის გამოყენებით

.