საჯარო ფინანსების რეფორმა

საჯარო ფინანსების სისტემის ანალიზი, რეფორმის ღონისძიებების დაგეგმვა და დაგეგმილი ღონსძიებების განხორცილეების მხარდაჭერა

.