მოქალაქის გზამკვლევი

მოქალაქის საბიუჯეტო გზამკვლევის შემუშავება მუნიციპალიტეტებისთვის

.